fbpx

Değişken nedir? Yenir mi? İçilir mi?

Bir uygulama yazarken en fazla kullandığımız şeylerden biri değişkenlerdir. Bu değişkenlere yazı, sayı, ondalık sayı gibi birçok değer atanabilir. Bu tür değerleri belirtmek için kullandığımız 4 temel değişken vardır. Bu değişkenler string (yazı değerleri için), integer (tam sayı değerleri için), float (ondalık sayı değerleri için), bool (doğru-yanlış, açık-kapalı gibi ikili durumlar için) olarak sıralanabilir.

Değişkenlerin kullanımını C# dili üzerinden anlatacağım fakat tüm dillerde benzer kullanımları vardır.

String

Metin verilerini kod içinde kullanmak için “string” kullanılır. Kullanımı;

string degiskenadi = "Merhaba Dünya";

şeklindedir. Burada yaptığımız şey “degiskenadi” adındaki değişkene “Merhaba Dünya” yazdırmaktır. Peki bu değişkene bir değer atadıktan sonra o değeri değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebiliriz. Değiştirmek için kullandığımız fonksiyonun içine

degiskenadi = "Yeni değer";

şeklinde yazabiliriz. Bu komut bize gerçeklik üzerinde oynama gücü vererek değeri değiştirir. Peki neden değişkene verdiğimiz değeri tırnak içinde yazıyoruz? Bunun nedeni derleyicimizin(kodu yazıp çalıştırdığımız program) verdiğimiz değeri kod olarak algılamasını engellemek.

Değişkenimizin bulundurduğu değeri uygulama içinde yazdırma işleminin yapılışı ise önce değişecek objenin id’si yazılacak şekilde birbirine eşitlemektir. Bunu bir label’a aktararak örneklendirebiliriz.

label1.text = degiskenadi;

Bu yöntemin tam tersi ile de değişkenin değerini değiştirebiliriz. Örneğin bir TextBox içerisine yazılan değeri değişkene kaydetmek istiyorsak kullanacağımız komut

degiskenadi = textbox1.text;

olmalıdır.

Integer

Tam sayı değerlerini kodun içinde bir değişkene atamak için integer değişkeni kullanılır.  Bu değişken “-2147483648”  ile “+2147483647” arasında değer almaktadır. Integer kullanımı

int degiskenadi = 5;

şeklindedir. Siz 5 yerine herhangi bir tam sayı verebilirsiniz. Peki neden burada string gibi tırnak içinde yazmadık? Çünkü derleyicimiz sayıları komut olarak algılamıyor. Peki integer ile ne yapılabilir. Genelde yapılan ilk programlardan olan temel hesap makinesi programı integer’lar sayesinde yapılır.

Toplama işlemi için iki integer arasına “+” konur ve sonuç başka bir integer’a yazdırılır. Örnek olarak konsol üzerinden bir hesap makinesi yapalım.

using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

namespace ornek_proje
{
  public static class Program 
  {
    public static void Main() 
    {
    	int intbir = 123;
    	int intiki = 20;
    	int intuc;
    	
    	iuc = (int)(ibir+iiki);
    	Console.Write(iuc);
    }
  }
}

Bu hesap makinesi “123+20=143” işlemini yaparak konsola 143 sayısını yazdırır. Bu işlemleri diğer sembollerle çoğaltabiliriz. Toplama için artı(+), çıkartma için eksi(-), bölme için yan çizgi(/), çarpma için ise yıldız(*) kullanılır.

Sonucu yazdırmak için kullandığımız değişkenin önüne bir metin ekleyebiliriz. Bunun iki basit yolu var. Bunlardan biri yazıyı direkt olarak eklemektir;

Console.Write("Çıkan Sonuç = " + iuc);

Bir diğer yöntem ise bir string belirleyerek yapmaktır. Örnek olarak;

string sonuctext = "Çıkan Sonuç";
Console.Write(sonuctext+ " = " + iuc);

şeklinde yazılır. Bu kodların ikisi de aynı sonucu verecektir.

Float

Float ve integer sayıları belirtmek için kullanılır. Fakat float kesirli sayıları bulundurabilir. Float ±1.5*10-45 ile ±3.4*1038 arasında ki değerleri alır.

float degiskenadikesirlisayi = 5.3f;
float degiskenaditamsayi = 5;

Float değerleri belirlenirken eğer değer kesirli ise değerin sonuna “f” eklenir. Eğer değerimiz tam sayı ise buna gerek yoktur. Float değişkenleri bölme işlemi için daha uygundur. Bunun nedeni ise integer kesir alamaz ama float alabilir. Örnek olarak bir bölme uygulaması yazalım.

using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

namespace ornek_proje
{

  public static class Program 
  {
  	
    public static void Main() 
    {
    	float ibir = 15;
    	float iiki = 4;
    	float iuc;
    	
    	iuc = (float)(ibir/iiki);
    	Console.Write(iuc);
      
    }
  }
}

Bu programın çalışması sonucunda konsola yazılan değer 3.75 olacaktır. Bu programı integer kullanarak yazmış olsaydık konsola yazılan değer 3 olacaktı.

Boolean

Boolean iki durumlu bir değişkendir. Doğru-yanlış, açık-kapalı, evet-hayır gibi durumlarda kullanılır. Peki bu değişkeni ne için kullanırız? Çok şey için. Örneğin yazdığımız programda string değişkeninin içine yazılan değeri kontrol ettirebiliriz. Örnek kod olarak;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace ornek_proje
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      string yazi = "Ahmet";
      bool kontrol;
      
      if(yazi == "Ahmet")
      {
        kontrol=true;
      }
      
      else
      {
        kontrol=false;
      }
      
      if(kontrol)
      {
        Console.Write("Girilen Değer Ahmet");
      }
      
      else
      {
        Console.Write("Girilen Değer Ahmet Değil");
      }
    }
  }
}

Bu program string içindeki değerin “Ahmet” olup olmadığını kontrol edip eğer değer “Ahmet” ise konsol üzerine “Girilen Değer Ahmet” yazdırır. Peki bu büyülü olay nasıl gerçekleşti? Belirlediğimiz “yazi” değişkeni kullanıcı tarafından belirleniyor gibi davranalım. İlk komutta yazdığımız kodun anlamı Eğer(if) yazi “Ahmet” yazısına denkse kontrol değişkenine “true” değerini veriyor. Değilse(else) kontrol değişkeninine “false” değerini veriyor. Daha sonra kontrol değişkeninin değerine bakarak konsola yazı yazdırıyoruz. Eğer istersek “if(kontrol)” yerine “if(kontrol==true)” olarak da yazabiliriz.

  Bir Yorum Yazın